ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΩΣ 75% - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

0

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Hanukeii

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

 

Las presentes Condiciones Generales regularán expresamente las relaciones surgidas entre Indicom Europa 2015 sl (Empresa propietaria de la marca comercial Hanukeii) με έδρα το Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Μαδρίτη και με την CIF ESB87341327 και τρίτους (εφεξής "Χρήστες") που εγγράφονται ως χρήστες ή / και αγοράζουν προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του ιστότοπου επίσημη ιστοσελίδα της Hanukeii (http://www.hanukeii.com", στο εξής" Κατάστημα ").

 

2.            OBLIGACIONES DEL USUARIO

2.1          El Usuario se obliga, con carácter general, a utilizar la Tienda, a adquirir los Productos y a utilizar cada uno de los servicios de la Tienda de forma diligente, de conformidad con la ley, la moral, el orden público y lo dispuesto en estas Condiciones Generales, y deberá asimismo abstenerse de utilizarlos en cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento y disfrute de la Tienda por parte de los Usuarios o que pudiera lesionar o causar daños a los bienes y derechos de Χανουίκι, τους προμηθευτές της, τους Χρήστες ή γενικότερα οποιονδήποτε τρίτο.

 

3.            PRODUCTOS Y PRECIOS

3.1         Χανουίκι se reserva el derecho a decidir, en cada momento, los Productos que se ofrezcan a los Usuarios a través de la Tienda. En particular, podrá en cualquier momento adicionar nuevos Productos a los ofrecidos o incluidos en la Tienda, entendiéndose que salvo que se disponga otra cosa, tales nuevos Productos se regirán por lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales. Asimismo, se reserva el derecho a dejar de prestar o facilitar el acceso y utilización en cualquier momento y sin previo aviso de cualquiera de las distintas clases de Productos que se ofrecen en la Tienda.

 

3.2          Los Productos incluidos en la Tienda se corresponderán de la forma más fidedigna posible que permita la tecnología de visualización en web a los Productos efectivamente ofrecidos. Las características de los Productos y sus precios aparecen en la Tienda. Los precios indicados en la Tienda son en Euros y no incluyen el IVA, salvo indicación en contrario.

 

4.            PROCEDIMIENTO Y FORMA DE PAGO DE LOS PRODUCTOS

4.1          En el plazo máximo de veinticuatro (24) horas, Χανουίκι θα στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Χρήστη επιβεβαιώνοντας την αγορά. Το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ορίσει έναν κωδικό αναφοράς αγοράς και θα αναφέρει λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του Προϊόντος, την τιμή του, τα έξοδα αποστολής και τις λεπτομέρειες των διαφορετικών επιλογών για να καταστήσει την πληρωμή των Προϊόντων Hanukeii.

 

4.2          El Usuario que adquiera un producto a través de la Tienda deberá efectuar el pago mediante los sistemas de pago específicamente detallados en la Tienda.

 

4.3         Indikom Europa 2015 sl archivará los documentos electrónicos en los que se formalice el contrato, remitiendo una copia al Usuario una vez hecha la compra. El contrato se realizará en la lengua española.

 

4.4          La confirmación del pedido enviada por Χανουίκι no tiene validez como factura, solo como comprobante de compra. Se enviará junto al Producto la factura correspondiente al mismo.

 

5.            DERECHO DE DESISTIMIENTO

5.1          El usuario tiene un derecho de desistimiento por el que podrá ponerse en contacto con Χανουίκι a través del correo electrónico en la siguiente dirección: contacto @ hanukeii.com y desistir de la compra en un plazo no superior a siete (7) días hábiles, contados a partir de la recepción del Producto. El Producto deberá enviarse junto con la hoja de devolución debidamente cumplimentada y una copia del albarán de entrega o de la factura, debidamente cumplimentada,, corriendo a cargo del Usuario-comprador el coste directo de devolución del Producto. Dicha devolución se hará de conformidad con las instrucciones que Hanukeii Ενημερώστε τον χρήστη σε απάντηση στην ειδοποίησή του σχετικά με την άσκηση απόσυρσης. Ο Χρήστης πρέπει να επιστρέψει το Προϊόν εντός μέγιστης περιόδου επτά (7) ημερών από την Hanukeii αναφέρετε τη μορφή επιστροφής.

 

5.2          El desistimiento conlleva la devolución del importe pagado. Para ello, el cliente deberá indicar en la hoja de devolución el número y el titular de la tarjeta de crédito a la que Χανουίκι Πρέπει να κάνετε την πληρωμή. Ο όρος για την εν λόγω πληρωμή θα καθοριστεί στο Νόμο.

 

5.3          No podrá ejercitarse el derecho de desistimiento cuando el Producto no se devuelva en su embalaje original y cuando el Producto no esté en perfecto estado.

 

6.            SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

6.1          Para cualquier incidencia, reclamación o ejercicio de sus derechos, el Usuario podrá enviar un correo electrónico a la dirección contacto @ Χανουίκι. Com.

 

7.            SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO

7.1          El ámbito territorial de las ventas a través de la Tienda es exclusivamente para el territorio de la Unión Europea, por lo que el servicio de entrega sólo será para dicho territorio. Los Productos comprados a través de la Tienda se enviarán a la dirección de entrega que el Usuario indique una vez comprobado el pago, siendo el plazo máximo de entrega el de treinta (30) días establecido por defecto en la Ley.

 

7.2          El servicio de entrega de Χανουίκι Διεξάγεται σε συνεργασία με διάφορους διαχειριστές logistics με αναγνωρισμένο κύρος. Οι παραγγελίες δεν θα επιδοθούν σε ταχυδρομικές θυρίδες ή σε ξενοδοχεία ή σε άλλες μη μόνιμες διευθύνσεις.

 

7.3          El coste de los envíos no está incluido en el precio de los Productos. En el momento de adquisición del Producto, el Usuario será informado del coste exacto de envío.

 

8.            PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

8.1          El Usuario reconoce que todos los elementos de la Tienda y de cada uno de los Productos, la información y materiales contenidos en los mismos, las marcas, la estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos, y los programas de ordenador utilizados en relación con ellos, están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial de la propia Χανουίκι ή τρίτων και ότι οι Γενικοί Όροι δεν του αποδίδουν σε σχέση με τα προαναφερθέντα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα από αυτά που προβλέπονται ειδικά στην ίδια.

 

8.2          Salvo que fuera autorizado por Χανουίκι ή, ανάλογα με την περίπτωση, από τους τρίτους κατόχους των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο Χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει, να μετασχηματίσει, να τροποποιήσει, να αποσυναρμολογήσει, να ανασχηματίσει, να διανείμει, να μισθώσει, να δανείσει, δημόσια πρόσβαση μέσω οποιασδήποτε μορφής δημόσιας επικοινωνίας για οποιοδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο Χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει τα υλικά, στοιχεία και πληροφορίες που έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του Store μόνο για δικές του ανάγκες, αναγκάζοντας τον εαυτό του να μην πραγματοποιεί, άμεσα ή έμμεσα, εμπορική εκμετάλλευση των υλικών, των στοιχείων και των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω το ίδιο.

 

8.3          El Usuario deberá abstenerse de eludir o manipular cualesquiera dispositivos técnicos establecidos por Χανουίκι ή από τρίτους στο Κατάστημα.

 

9.            PROTECCIÓN DE DATOS

9.1          En cumplimiento de la Ley 15/99 LOPD, le informamos que sus datos personales y demás información facilitada mediante el formulario de inscripción, así como la procedente de las transacciones realizadas, será incluida y conservada en un fichero para su tratamiento, propiedad de Χανουίκι, εφόσον η ακύρωσή της δεν ζητείται. Η επεξεργασία θα προορίζεται για την ανάπτυξη και την εκτέλεση της πώλησης, την εξατομικευμένη προσοχή των προϊόντων και υπηρεσιών που αποκτά και τη βελτίωση της εν λόγω προσοχής, καθώς και την προώθηση των δικών της προϊόντων και υπηρεσιών και εκείνων των τρίτων εταιρειών που σχετίζονται με Hanukeii.

Asimismo, se le informa que sus datos serán puestos a disposición de las empresas asociadas para las finalidades indicadas. Χανουίκι Θα μεταχειρίζεται αυτά τα δεδομένα με απόλυτη εμπιστευτικότητα, είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός αποδέκτης τους, και δεν προβαίνει σε εκχωρήσεις ή επικοινωνίες σε τρίτους, εκτός εκείνων που υποδεικνύονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά την παραπομπή, ακόμη και με ηλεκτρονικά μέσα, από το Χανουίκι y de  las citadas entidades, de comunicaciones comerciales y ofertas y concursos promocionales.            □ sí, acepto.

 

9.2          El Usuario podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación dirigiéndose a Χανουίκι, mediante correo electrónico dirigido a contacto @ Χανουίκι.com, adjuntando copia de su N.I.F. o documento identificativo sustitutorio.

9.3. Οι απαντήσεις που σημειώνονται με * στη φόρμα εγγραφής είναι υποχρεωτικές. Η μη απάντησή σας θα εμποδίσει την πραγματοποίηση της αγοράς των επιλεγμένων προϊόντων.

 

10.          CONTRASEÑAS

10.1       Χανουίκι Θα διευκολύνει τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης για τον χρήστη που εγγράφεται ως τέτοιος στον ιστότοπο. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης πρέπει να διατηρεί τους κωδικούς πρόσβασης υπό την αποκλειστική του ευθύνη με την αυστηρότερη και απόλυτη εχεμύθεια, υποθέτοντας, συνεπώς, πόσα ζημίες ή συνέπειες οποιουδήποτε είδους απορρέουν από την παραβίαση ή την αποκάλυψη του μυστικού. Για λόγους ασφαλείας, ο κωδικός πρόσβασης για την τηλεματική πρόσβαση στις υπηρεσίες που συνδέονται με την Ιστοσελίδα μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από το χρήστη. Ο Χρήστης συμφωνεί να ειδοποιήσει Hanukeii οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, καθώς και πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους σε αυτήν.

 

11.          COOKIES

11.1       Χανουίκι χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τις υπηρεσίες του, να διευκολύνει την πλοήγηση, να διατηρήσει την ασφάλεια, να επαληθεύσει την ταυτότητα του Χρήστη, να διευκολύνει την πρόσβαση στις προσωπικές προτιμήσεις και να παρακολουθήσει τη χρήση του Store. Τα cookies είναι εγκατεστημένα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο φάκελο που έχει προκαθοριστεί από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του χρήστη για να σας αναγνωρίσει.

 

11.2        Si el Usuario no desea que se instale en su disco duro una cookie, deberá configurar su programa de navegación por Internet para no recibirlas. Igualmente, el Usuario podrá destruir las cookies libremente. En caso de que el Usuario decida desactivar las cookies, la calidad y rapidez del servicio pueden disminuir e, incluso, perderá el acceso a algunos de los servicios ofrecidos en la Tienda.

 

12.          LEY APLICABLE Y FUERO

Αυτοί οι γενικοί όροι διέπονται από το ισπανικό δίκαιο. Κάθε διαμάχη που προκύπτει από την ερμηνεία ή την εκτέλεση που μπορεί να προκύψει σε σχέση με την ισχύ, την ερμηνεία, την εκπλήρωση ή την επίλυση της παρούσας σύμβασης θα υποβληθεί στη δικαιοδοσία και τον ανταγωνισμό των δικαστηρίων και δικαστηρίων της πόλης της Μαδρίτης, παραιτούμενη από κάθε δικαιοδοσία που μπορεί να αντιστοιχεί στον Χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.